Close
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 210 4925473
Αναζήτηση
Filters

ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Μαρτίου 2023)

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023
 
Μεγάλος Διαγωνισμός Φεβρουαρίου, αποκλειστικά απο τη Vector Security!
Επιβραβεύουμε τους συνεργάτες μας, κληρώνοντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Citroen Ami

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τον διαγωνισμό «VectorAmione » που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «VectorSecurityΑΕ », (εφεξής «o ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), και διακριτικό τίτλο «VectorSecurity » η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Σάββα 2 αρ. 2 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ισχύουν τα κάτωθι:

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πελάτες (εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας ) εκτός ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) – reseller,πελάτες υπερ. Χονδρικής, και πελάτες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές . Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων και ανάδειξής τους όπως ορίζεται κατά την κατωτέρω διαδικασία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους σε οποιοδήποτε στάδιο.

2.Ο πελάτης (μοναδικό Α.Φ.Μ) με μηνιαίο τζίρο 1.200,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα λαχνό και με τζίρο 3.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α και άνω έχει δικαίωμα συμμετοχής με τρεις λαχνούς για τον συγκεκριμένο μήνα και μόνο. Ο μέγιστος αριθμός λαχνών ανά Α.Φ.Μ είναι τρείς

3.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας Αγίου Σάββα 2 Αθήνα παρουσίας νομικού εκπροσώπου την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 μέσω της πλατφόρμας httsps://github.com/icelam/random-name-picker.

4.Το όνομα του νικητή θα ανακοινώνεται στα social media της εταιρείας μας όπως και στην ιστοσελίδα https://www.vectorsecurity.gr/news

5.Το έπαθλο είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο CITROEN AMI. Οι νικητές, προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλο θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, από αστυνομικό τμήμα, από ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr 2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση από αστυνομικό τμήμα, από ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις των προωθητικών ενεργειών της Vector Security, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαρύνουν τους νικητές του επάθλου και είναι 20% επί της αξίας του. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα έξοδα, καθώς και τα τέλη μεταβίβασης/πινακίδων και κυκλοφορίας βαρύνουν τους νικητές και θα προκαταβληθούν από τους ίδιους (απευθείας στην αντιπροσωπεία), προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλο. Τα αυτοκίνητα προβολής ενδέχεται να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις από τα αυτοκίνητα επάθλου. Τα αυτοκίνητα επάθλου αποδίδονται στους νικητές κατόπιν διαθεσιμότητας από την αντιπροσωπεία. 

6.Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο 210-4925473 .

7.Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους και ειδικότερα τους όρους περί των χαρακτηριστικών του επάθλου που θα κερδίσουν οι νικητές του διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένος προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα https://www.vectorsecurity.gr/news

8.Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

9.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω των social media της εταιρείας ,με αποστολή email ενημέρωσης όπως και στην ιστοσελίδα https://www.vectorsecurity.gr/news

Έτσι, οι Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο του νικητή στα social media της εταιρείας όπως και στην ιστοσελίδα https://www.vectorsecurity.gr και σε οποιαδήποτε έντυπο (περιοδικά security) ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στο Διοργανωτή να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο νικητής δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

10.Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

11.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

'Αμεση Παράδοση

'Αμεση Παράδοση

Υψηλή εξειδίκευση στα συστήματα CCTV

Υψηλή εξειδίκευση
στα συστήματα CCTV

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέα προιόντα και τεχνολογίες

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια
για νέα προιόντα και τεχνολογίες

Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής

Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής